کانال تلگرام مخصوص دانشجویان درس زبان پیش و زبان عمومی استاد شفیع عزیز پور

کانال درس زبان سه واحدی ( زبان عمومی) 

https://telegram.me/zaban3vahedi

کانال درس زبان پیش 

https://telegram.me/zabanpish