کلیه کلاسهای استاد مجیبی روز جمعه راس ساعت 12 شروع می شود