تمرینات درس ذخیره و بازیابی

دانشجویان گرامی مهلت ارسال تمرین ها و سایر جزئیات در فایل درج شده و توجه به آن الزامی است.

لینک دانلود 

موفق باشید