درس ترسیم فنی با مشخصه 450 روز چهارشنبه مورخ94/7/8 برگزار نمی گردد.