به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، از اول آذرماه همراه داشتن کارت دانشجویی در دانشگاه الزامی بوده و دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه موظف به ارائه آن خواهند بود، لذادر صورت همراه نداشتن کارت دانشجویی ، دانشگاه مجاز به ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه می باشد. ضمناً برای دریافت کارت دانشجویی به طبقه دوم آقای رمضانی و نیز تمدید اعتبار کارت دانشجویی به طبقه همکف آقای قاسمی مراجعه نمایید.