جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای عبدی و کارآموزی خانم خانقاهی روز شنبه 98/7/20در تایم اداری