عدم تشکیل کلاسهای آقایان ذوقی رودسری( کامپیوتر) و آسمان نسب ( رشته امور اداری)  روز پنجشنبه 98/7/18