عدم تشکیل کلاسهای آقای مسکینی روز پنجشنبه 98/7/18  روز شنبه 98/7/20   روز یکشنبه 98/7/21