عدم تشکیل کلاسهای خانم دامغانی روز چهارشنبه 98/7/17