عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده روز 98/7/17 و روز شنبه 98/7/20