جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای لطفی روز چهارشنبه 98/7/17 ساعت 14