جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم دوکچی روز چهارشنبه 98/7/17 ساعت 14 الی 15