عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده  روز چهارشنبه 98/7/17 و شنبه 98/7/20