قابل توجه کلیه دانشجویان 

باتوجه به اتمام حذف و اضافه  جهت اطلاع از آخرین وضعیت انتخاب واحد به پروفایل شخصی خود مراجعه نمائید