به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی اخذ کرده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل فرم شماره ۱ به واحد ارتباط با صنعت و دریافت معرفی نامه ، پایان مهرماه می باشد ؛ قطعا بعد از تاریخ ذکر شده برای هیچ دانشجویی معرفی نامه صادر نگردیده و درس ایشان حذف می گردد. واحد ارتباط با صنعت