با توجه به هماهنگی انجام شده با درمانگاه کیمیا به نشانی ذیل،دکتر علی دهقان به عنوان پزشک معتمد دانشکده می باشند.لذا دانشجویان میتوانند با در دست داشتن مدارک شناسائی جهت دریافت برگه استعلاجی و معافیت درس "تربیت بدنی" با تخفیف منظور شده مراجعه نمایند.

نشانی مطب: تهرانسر - بلوار گلها - ابتدای بلوار یاس