آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان روز یکشنبه 98/4/23 ساعت 10 الی 12

ضمنا این تاریخ قابل تمدید نمی باشد