آخرین مهلت تحویل کارآموزی خام اوجانی ( رشته معماری) روز یکشنبه 98/4/16 ساعت 10 الی 12