دانشجویانی که با 7 واحد درس فاغ التحصیل می شوند و تمایل به معرفی به استاد می باشند در تاریخ 98/4/10 دوشنبه ساعت 10 صبح در محل دانشکده حضور داشته باشند