آخرین مهلت تحویل دروس پروژه و کارآموزی

-دروس پروژه و کارآموزی خانم ربیعی گروه کامپیوتر روز شنبه 98/3/18

-درس کارآموزی خانم رنجبر گروه حسابداری روز چهارشنبه 98/3/22 ساعت 8