آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)  وامضاء صورتجلسه درس کارافرینی و پروژه روز شنبه 98/3/11ساعت9:30