برگزاری کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته2( خانم میری) روز پنجشنبه 98/3/9 ساعت 9 الی 15