برگزاری کلاسهای جبرانی (خانم علیزاده) روز چهارشنبه 98/3/8

درس آزمایشگاه الکترونیک عمومی ساعت 10 الی 12:15

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 13 الی 14:15

روشنایی فنی 14:30 الی 16

 تمامی کلاسها در آزمایشگاه برگزار می گردد