برگزاری امتحان بخش عملی مباحث ویژه ( خانم صلاح زاده گروه کامپیوتر)

-دانشجویان دختر روز دوشنبه 98/2/30 ساعت 16:30

-دانشجویان پسر روز سه شنبه 98/2/31ساعت16

امتحان عملی فتوشاپ روز سه شنبه 98/2/31 ساعت 14

-امتحان عملی مبانی اینترنت روز سه شنبه 98/2/31 ساعت 13