برگزاری امتحان بخش عملی درس کاربرد کامپیوتر2( خانم صدایی) روز شنبه 98/2/28