کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار گردید

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورخ  24 اردیبهشت در آمفی تئاتر آموزشکده به همت دفتر فرهنگ و حراست آموزشکده جهت آگاهی دانشجویان از وقایع جرم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن با حضور دکتر رفاهی مشاور عالی قوه قضائیه برگزار گردید.

در این کارگاه که دانشجویان پسر و برخی همکاران حضور داشتند مواردی از جرم ها و آماری از وقوع آن و همچنین توصیه های کاربردی جهت پیشگیری از وقوع آن ارائه گردید که مورد توجه حاضرین قرار گرفت سپس به معرفی  سامانه ای با نام  سامانه مردمی سجام(http://sajam.adliran.ir/) اشاره فرمودند که گزارش های مردمی در این سامانه جهت پیشگیری از وقوع جرم  توسط خود مردم ثبت می گردد نکته بسیار مهم در این سامانه این است که مشخصات دیده بانان محترم، مسئولان محترم هسته‌ها، شهرستان ها و استان ها کاملا مخفی می ماند. نامه ای با امضای مسئولین پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بهمراه متن گزارش درج شده توسط دیده بان گرامی به انضمام تصویر ضمیمه شده به سازمان اصلی مربوطه جهت پیگیری، رسیدگی و اقدام لازم ارسال می‌شود. همچنین نامه به صورت رونوشت به سازمان های مربوطه فرعی جهت استحضار و هرگونه اقدام قانونی ارسال می گردد. به همین دلیل متن گزارش باید کامل، دقیق، صحیح و عاری از هر گونه اشتباهات نگارشی باشد.