- درس تنظیم شرایط محیطی مشخصه 455خانم معصومه نوری روز سه شنبه 98/2/24ساعت 10 الی 12:15

-درس فارسی عمومی خانم مرتضایی روز سه شنبه 98/2/24 ساعت 12 الی 13:30