برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی) روز دوشنبه 98/2/23 ساعت18