قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر حسابداری 2و3 مشخصه های 71 و 73  که با آقای بیات برگزار میگردید تا انتهای ترم با سر کار خانم عطاءالهی برگزار می گردد و حضور کلیه دانشجویان الزامیست