برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر( خانم جان محمدی)  رشته تربیت بدنی روز دوشنبه 98/2/23 ساعت 10 الی 11:30