برگزاری کلاس جبرانی مباحث ویژه خانم صلاح زاده  ( دانشجویان پسر) روز یکشنبه 98/2/22