برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالی (آقای نجدی) روز جمعه 98/2/20 ساعت 8 الی 10:15 و 10:30 الی 12:30