به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در این ترم درس کارآموزی خود را اخذ کرده اند می رساند، اخرین مهلت جهت ارائه فرم شماره ۱ و دریافت معرفی نامه کارآموزی تا پایان اردیبهشت ماه می باشد، در غیر اینصورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو است. واحد پژوهش اموزشکده