دوره های حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات و نرم افزار هلو از اردیبهشت ماه برگزار می گردد.