برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی آقای میرزاجانی  ساعت 12:30و درس پروژه آقای ذوقی رودسری ساعت 11 روز پنجشنبه 98/1/29