دوره حقوق و دستمزد:

خواهران: روزهای سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ مدرس سرکار خانم یوسفی

برادران : روزهای یکشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ مدرس سرکار خانم یوسفی

کارگاه اموزشی نرم افزار هلو: سه شنبه ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰ مدرس سرکار خانم صدائی

کارگاه مالیات و بیمه در اجرا:

خواهران: سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ مدرس جناب اقای شمسی

برادران: یکشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ مدرس جناب اقای شمسی