به اطلاع می رساند، واحد پژوهش دوره های ذیل را برگزار می نماید:

- دوره نجوم مدرس سرکار خانم شناخته

- دوره تقویت گرامر و مکالمه زبان برای دانشجویان مدرس سرکار خانم کردناییج

- دوره مقدماتی فناوری نانو مدرس سرکار خانم عصر