برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی) روز چهارشنبه 97/12/15 ساعت 14 الی 15 در آمفی تائتر