جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود  (2-98-97 )

برادران: 97/12/15 ساعت 10:30 سالن آمفی تئاتر

خواهران:97/12/19 ساعت 10:30 سالن آمفی تئاتر