به اطلاع اندسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می رساند، تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه می توانند انتخاب واحد نمایند.