دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در ترم تحصیلی جدید 2-98-97 نشده اند جهت انتخاب واحد به صورت حضوری تا تاریخ 97/11/17 (چهارشنبه) به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.