متقاضيان ثبت نام در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 آموزشكده سما تهرانسر مي توانند از 1 الي 13 بهمن ماه به آموزشكده مراجعه نمايند.