سفر زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان

اعزام خواهران نیمه دوم بهمن به همت دفتر فرهنگ دانشکده  44516189 داخلی 125

اعزام برادران نیمه اول بهمن به همت دفتر بسیج دانشکده

09379906973   و 09392327483