عدم تشکیل کلاسهای   آقای عباسی برجی روز چهارشنبه 97/10/5 ضمنا روز پنجشنبه 97/10/06 از ساعت 13 الی 16 برگزار می گردد