برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی ( خانم جان محمدی)روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 15 الی 16:30