برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی دروس کارگاه مبانی الکترونیک ساعت 9:25 الی 11:30 و مبانی الکترونیک ساعت 11:45 الی 13:15 روز یکشنبه 97/9/25  *  توجه توجه *ضمنا امتحان میانترم درس مبانی الکترونیک روز سه شنبه 97/9/27ساعت 11صبح  * وامتحان پایانترم درس کارگا مبانی الکترونیک روز سه شنبه 97/10/04 ساعت 9 صبح *