برگزاری کلاس جبرانی خانم صلاح زاده درس برنامه نویسی پیشرفته2 ساعت16 روز شنبه 97/9/24 

برگزاری کلاس جبرانی خانم صلاح زاده درس سیستم عامل ساعت 13:30 روز دوشنبه 97/9/26