عدم تشکیل فقط کلاس فیریک پیش مشخصه 419 (آقای آئینه وند) روز پنجشنبه 97/9/22