برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان  پسر (خانم یوسفی) روز پنجشنبه 97/9/22 ساعت 16:30 الی 18