امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی  (خانم آبشناس) ساعت 13 روز یکشنبه 97/9/25 برگزار می گردد.